info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

International Students Advisory Board

As of September 1 2023, the National Commission has appointed three new members to the International Students Advisory Board. This brings the council to full strength. The members introduce themselves to you in the text below. Ato Mensah Meet Ato, a vibrant student enrolled in the Communications program at HAN University of Applied Sciences. Ato […]

➤ ➤ ➤

Het voorbereidend onderwijs en de mogelijkheid tot verschoning

Op het moment van schrijven laten artikel 6.6 van de Gedragscode Hoger Onderwijs en paragraaf B3.4 van de Vreemdelingencirculaire beperkt ruimte een student in het voorbereidend onderwijs te verschonen. Voorgaande staat op gespannen voet met de richtlijn (EU)2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, […]

➤ ➤ ➤

Stand van zaken herziening taaltabel

In de notitie taaltabel en in de vorige nieuwsbrief werd bericht dat de taaltabel zoals vastgelegd in artikel 5.2 van de Gedragscode wordt herzien. De koepelorganisaties (UNL, VH en NRTO) en de Landelijke Commissie hebben bij Hobéon de opdracht belegd een onafhankelijke norm en beoordelingsprocedure te ontwikkelen. Deze instrumenten moeten het mogelijk maken dat taaltoetsen […]

➤ ➤ ➤

Informatievoorziening onder de loep

Informatievoorziening Een belangrijk onderdeel van de Gedragscode is de informatievoorziening van de onderwijsinstelling aan de student. Juist voor een internationale student, die het eigen land verlaat en over de grens een nieuw bestaan begint, is het van belang goed te beseffen wat studeren in Nederland allemaal met zich meebrengt. Afspraken over de informatievoorziening zijn met […]

➤ ➤ ➤

Gedragscode – de grondbeginselen

In dit artikel geven we graag enige achtergrondinformatie over de Gedragscode en bijbehorende zaken. We hebben gemerkt dat de ‘parate kennis’ over de Gedragscode de afgelopen jaren, mede onder invloed van corona en door personele wisselingen, iets naar de achtergrond is gezakt. De Landelijke Commissie zet de komende periode daarom in op het nader informeren […]

➤ ➤ ➤

International Student Advisory Board

The Student Advisory Board (SAB) is in progress with creating, implementing and redesigning the structure of the functionality of the board. With meetings that will occur once every third month, to work together on the current status quo regarding the main pillars of the Code of Conduct. In addition to this, from the previous meetings, […]

➤ ➤ ➤

Jaarverslag 2022

De Landelijke Commissie blikt in haar Jaarverslag terug op haar activiteiten van het afgelopen jaar en de meeste relevante ontwikkelingen. Ook leest u over de wijzigingen in het register. Het Jaarverslag van 2022 vindt u hier.

➤ ➤ ➤

Stand van zaken herziening taaltabel

In de notitie taaltabel, die tezamen met de nieuwe tekst van de Gedragscode is verspreid, is aangekondigd dat de onderwijskoepels (UNL, VH en NRTO) en de Landelijke Commissie Gedragscode (LCG) een procedure inrichten die het mogelijk maakt dat taaltoetsen van verschillende taaltestaanbieders toegevoegd kunnen worden aan de taaltabel, welke is vastgelegd in artikel 5.2 van […]

➤ ➤ ➤

Periodiek onderzoek informatievoorziening

Ieder jaar voert de Landelijke Commissie Gedragscode (LCG) een onderzoek uit naar de kwaliteit van de informatievoorziening op de websites van zes onderwijsinstellingen die de Gedragscode ondertekend hebben. Gelet op de zorgplicht vanuit de onderwijsinstellingen acht de LCG het in samenspraak met de koepelorganisaties VH, UNL en NRTO van belang jaarlijks te onderzoeken in hoeverre […]

➤ ➤ ➤

Internationale studentenadviesraad

Geschreven door SAB,  Liliana and Aysun On September 14th the Student Advisory Board (hereafter: SAB) had the honor to come together and officially meet. The encounter was pleasant and fruitful as we got to know each other more and share the story of our journeys in the Netherlands as international students. The National Commission (hereafter: […]

➤ ➤ ➤