info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975
Menu

Gedragscode en reglement

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en de gevolgen voor het hoger onderwijs heeft de Landelijk Commissie in afstemming met de koepelorganisaties, de ministeries van OCW en J&V en de IND een tijdelijke richtlijn vastgesteld. De richtlijn, alsmede de informatie over de tijdelijke verruiming in het kader van artikel 4.2 van de Gedragscode en de mogelijkheid tot het afleggen van een taaltest vindt u hieronder.

De herziene versie van de Gedragscode is op 1 september 2017 van kracht geworden. Het Reglement dat inherent is verbonden met de Gedragscode is tegelijkertijd met de nieuwe versie van de Gedragscode geactualiseerd. Op deze pagina vindt u de meest recente versies van de Gedragscode, het Reglement en de Diplomalijst.

Daarnaast vindt u hier de niet-limitatieve lijst met accreditatieorganisaties die voldoen aan de vereisten van artikel 5.2 van de Gedragscode. De lijst is op 18 oktober 2017 met instemming van de koepelorganisaties vastgesteld door de Landelijke Commissie en is als bijlage bij de Gedragscode opgenomen. De lijst wordt jaarlijks herzien, waarbij het tussentijds mogelijk is nieuwe accreditatieorganisaties op te nemen.

 

Document  
Richtlijn Gedragscode inzake COVID-19
Tijdelijke verruiming van de in artikel 4.2 van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs bedoelde taaltesten
Gedragscode
Diplomalijst
Niet-limitatieve lijst accreditatieorganisaties
Reglement
Samenvatting

 

In 2016 is de inhoud en werking van de Gedragscode geëvalueerd. De herziene tekst geldt voor internationale studenten die zich na 1 september 2017 bij een onderwijsinstelling aanmelden. Hieronder vindt u het eindrapport van de evaluatie.

Document  
Eindrapport Evaluatie