info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975
Menu

Landelijke Commissie

De aangesloten hoger onderwijsinstellingen commiteren zich door het tekenen van de Gedragscode aan goed onderwijs voor internationale studenten. Zij garanderen de kwaliteit van de informatievoorziening en het onderwijs aan deze groep studenten. Een onafhankelijke Landelijke Commissie ziet toe op de …

Verzoekschriften

De Gedragscode bevat een verzoekschriftenprocedure. Instellingen of internationale studenten kunnen een verzoekschrift indienen bij de Landelijke Commissie wanneer zij van mening zijn dat de Gedragscode niet wordt nageleefd. De Landelijke Commissie neemt het verzoekschrift in behandeling volgens de…

Aanmelden register

Inschrijving in het register van de Gedragscode is een voorwaarde voor het erkend referentschap en daarmee voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor uw internationale studenten van buiten de EU. Daarnaast is opname in het register vereist indien u wilt dat uw instelling of onderwijsprogra…

Gedragscode Internationale Student

Met ingang van 1 mei 2006 is de Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs (Gedragscode) in werking getreden. Per 1 september 2017 is een herziene versie van kracht geworden, ter vervanging van eerdere versies. Nadat een evaluatie had plaats gevonden hebben de koepelorganisaties ingestemd met de nieuwe versie. De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de hoger onderwijsinstellingen. Het resultaat is een instrument van zelfregulering. In het bijzonder waren de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de NRTO en SAIL betrokken bij de totstandkoming van de Gedragscode. SAIL fungeert per 1 maart 2013 niet meer als koepelorganisatie.

De Gedragscode bevat afspraken die (de vertegenwoordigers van) instellingen voor hoger onderwijs hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. U kunt hierbij denken aan afspraken over de voorlichting aan deze groep studenten of de (taal)eisen waaraan zij moeten voldoen alvorens ingeschreven te kunnen worden bij een instelling.

De overheid stelt ondertekening van de Gedragscode door de onderwijsinstelling als voorwaarde voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan buitenlandse studenten van buiten de EU. Op deze website kunt u het register inzien van instellingen die zich hebben gecommiteerd aan de Gedragscode.

Bij de Gedragscode hoort ook een Reglement. Hierin is onder andere opgenomen wat de bevoegdheden zijn van de Landelijke Commissie. Ook wordt de klachtenprocedure beschreven in het Reglement. De Gedragscode en het Reglement vindt u hier.

Hieronder vindt u twee korte video’s. In de eerste video wordt uitgelegd wat de Gedragscode in het algemeen inhoudt. In de tweede film wordt toegelicht wie, wanneer en hoe een verzoekschrift kan worden ingediend bij de Landelijke Commissie. Onderwijsinstellingen kunnen de films op hun website plaatsen en gebruiken om internationale studenten te informeren over de Gedragscode.

De films zijn ontwikkeld door drie studenten van de Hanzehogeschool Groningen in het kader van hun opleiding.

Brochure internationale studenten

In deze brochure staat in het kort de belangrijkste informatie over de Gedragscode beschreven. Deze brochure is speciaal voor internationale studenten opgesteld om hen te informeren over de Gedragscode.

Instellingen kunnen de brochure gebruiken om studenten te informeren over de Gedragscode, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de website. Om de brochure te downloaden klik hier.