info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Onderzoek

De Commissie kan het initiatief nemen tot het instellen van eigen onderzoek. Deze functie is onlosmakelijk verbonden met haar toezichthoudende taak. Hoewel de Commissie nadrukkelijk geen inspectie is, wordt de zelfregie versterkt door het uitvoeren van onderzoeken naar de naleving van de Gedragscode.

De afgelopen jaren heeft de Commissie onder andere onderzoek gedaan naar de invulling en toepassing van de uitzonderingsbepaling voor (een deel van) het kunstonderwijs, naar de voorlichting over de accreditatiestatus van opleidingen op websites van instellingen en naar de voorlichting aan internationale studenten per e-mail.

De uitkomsten van de onderzoeken zijn steeds aan de betrokken instellingen voorgelegd. De onderzoeken hebben onder andere geleid tot het aanscherpen van de tekst op de websites en het opnieuw bekijken van de interne procedures van e-mailafhandeling door instellingen. De Commissie is verheugd dat de onderzoeken een positief en zelfregulerend effect sorteren, hetgeen naadloos aansluit bij de doelstellingen van de Gedragscode; verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs door het onderwijsveld zelf.

De rapporten van de afgeronde onderzoeken vindt u hier.