info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Richtlijnen met betrekking tot artikel 4.2 en artikel 5.5 van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs

Naar aanleiding van de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden heeft de Landelijke Commissie in april 2020 richtlijnen opgesteld over de toepassing van enkele bepalingen van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Op 16 juni 2020 zijn de richtlijnen geactualiseerd. Het gaat om de mogelijkheid tot het afleggen van de verplichte taaltest […]

➤ ➤ ➤

Totstandkoming richtlijnen Gedragscode Hoger Onderwijs

In april heeft de Commissie een extra editie van de nieuwsbrief uitgebracht om u te informeren over de richtlijnen die zij in afstemming met de koepelorganisaties, de ministeries van OCW en J&V en de IND heeft vastgesteld. De richtlijnen gaan over de mogelijkheid om een internationale student te verschonen bij studievertraging verband houdend met het […]

➤ ➤ ➤

Onderzoek voorbereidend jaar via private aanbieders

Wanneer een internationale student niet aan alle vereisten voor toelating tot een specifieke opleiding voldoet, maar de onderwijsinstelling verwacht dat de vastgestelde achterstanden binnen afzienbare tijd kunnen worden weggewerkt, kan de student worden toegelaten tot een voorbereidend onderwijstraject. Zo’n voorbereidend programma kan betrekking hebben op het niveau van de Engelse taalbeheersing, aanvullende vakken die vereist […]

➤ ➤ ➤

Commissielid Susana Menéndez stelt zich voor

Het zijn bijzondere tijden die wij beleven in deze door Covid-19 beheerste periode. Zeker voor internationalisering, internationale studenten en internationale docenten en onderzoekers. Onzekerheid, onbehagen en soms ook onrust zijn herkenbare gevoelens. Anderzijds ervaren wij de creativiteit en innovatie van het hoger onderwijs welke met oplossingen komt voor deze uitdagingen, onlineonderwijs is immers van de […]

➤ ➤ ➤

Richtlijnen met betrekking tot artikel 4.2 en artikel 5.5 van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs

De richtlijnen zijn vastgesteld op 15 april 2020 en geldig gedurende de periode waarin de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden van kracht zijn. Aanleiding Naar aanleiding van de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden spelen bij de onderwijsinstellingen een aantal vragen over de toepassing van de bepalingen van de Gedragscode Internationale Student […]

➤ ➤ ➤

Frans Snijders stelt zich voor

Het was een erg kleine wereld waarin ik opgroeide. Niet alleen kwamen we nauwelijks het dorp uit waar we woonden, maar ook in het dorp zelf waren er twee aparte gemeenschappen die -in mijn herinnering- volledig langs elkaar heen leefden met aparte kerken, aparte scholen, aparte voetbalclubs, apart alles. Van alles hadden we er twee, […]

➤ ➤ ➤

Onderzoek naar het voorbereidend jaar

Mijn naam is Jasna Mujakovic en sinds september ben ik de nieuwe onderzoeker voor de Landelijke Commissie Gedragscode. Ik ben in 2018 als onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit van Groningen afgestudeerd. Tijdens de afronding van mijn opleiding heb ik op basis van een werkervaringsplek en een aansluitend traineeship bij de bestuursdienst van Noorderpoort ervaring opgedaan. Via […]

➤ ➤ ➤

Brief Landelijke Commissie: toelatingsbeleid HO instellingen

De Commissie heeft de afgelopen maanden met veel interesse kennis genomen van de verschillende beleidsdocumenten aangaande het hoger onderwijs, waaronder het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Internationalsering (verder: IBO), de Kabinetsreactie op het IBO en de brief waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek uiteenzet. De Commissie […]

➤ ➤ ➤

Vervolg seminar Gedragscode HO

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de bevindingen die zijn opgedaan tijdens het seminar dat de Landelijke Commissie op 10 oktober 2018 in samenwerking met KBS, LOShbo, Nuffic en het UAF heeft mogen organiseren. Tijdens deze dag stonden twee thema’s centraal: het toelatingsbeleid van de hoger onderwijsinstellingen ten behoeve van niet-EER studenten […]

➤ ➤ ➤

Periodiek onderzoek informatievoorziening en gebruik sociale media

De Commissie voert jaarlijks een onderzoek uit naar de informatievoorziening via de website van een selectie van zes onderwijsinstellingen. Het gaat om informatievoorziening over het onderwijsaanbod, de accreditatie van het onderwijs, over huisvesting, de naamgeving van de instelling, de interne klachtenprocedure(s) en de in de Gedragscode opgenomen klachtenprocedure voor internationale studenten. Dit jaar heeft de […]

➤ ➤ ➤