info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Informatiepakket taaltoetsaanbieders

Paragraaf 5 van de nieuwe versie van de Gedragscode 2024 voorziet in de introductie van de Norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode Hoger Onderwijs. Met de introductie van deze norm, is de tabel waarin de taaltoetsen zijn opgenomen uit de tekst van de Gedragscode gehaald en opgenomen in de Bijlage taaltoetsen Gedragscode. Voorgaande verlangde een aanpassing van de tekst van de Gedragscode. De drie koepelorganisaties en de Landelijke Commissie hebben ingestemd met de nieuwe versie Gedragscode 2024. Dit heeft als gevolg dat een nieuwe versie van de Gedragscode, inclusief norm, procesbeschrijving en taaltabel per 1 januari 2024 van kracht zijn geworden. Vanaf dit moment is het mogelijk om aanmeldingen van taaltoetsaanbieders in behandeling te nemen overeenkomstig de daartoe opgestelde Norm taaltoetsen Gedragscode HO 2024.

In de documenten hieronder is de benodigde informatie ter beschikking gesteld:

  1. Gedragscode HO 2024
  2. Bijlage taaltoetsen Gedragscode jan 2024
  3. Norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode HO 2024
  4. Procesbeschrijving valideren taaltoetsen 2024
  5. Stappenplan aanvraagprocedure opname bijlage taaltabel Gedragscode HO
  6. Aanmeldformulier voor de bijlage taaltoetsen Gedragscode HO

 

 

Voor een goed begrip van de procedure verzoeken we u de documenten goed te lezen, met name het stappenplan geeft een duidelijk overzicht van de procedure.

In het geval van verschil in interpretatie tussen de Engelse en Nederlandse versies van bovengenoemde documenten, prevaleert de Nederlandse versie.

 
Mei 2024 – nieuwsbericht

Tijdelijke aanpassing nieuwe procedure taaltabel

Op 1 april 2024 sloot de aanmeldperiode van de nieuwe procedure van de zogeheten taaltabel. Deze nieuwe procedure hoort bij de geactualiseerde Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs, welke per 1 januari 2024 van kracht is. De taaltabel is per die datum uit de tekst van de gedragscode gehaald en ondergebracht in een ‘Bijlage taaltoetsen Gedragscode’. Deze bijlage zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Acht organisaties (taaltoetsaanbieders) hebben begin dit jaar aangegeven belangstelling te hebben voor opname in de tabel conform de nieuwe procedure. Onderdeel van die procedure is een kwaliteitsbeoordeling aan de hand van de daartoe opgestelde norm door een validerende autoriteit. De meeste taaltoetsaanbieders hebben voor preferred supplier Hobéon als validerende autoriteit gekozen. Indien een organisatie graag door een andere validerende autoriteit beoordeeld wil worden, moet de organisatie deze autoriteit ter toetsing voorleggen aan de Toetsingscommissie. Deze commissie beoordeelt of de voorgedragen autoriteit voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in norm en procesbeschrijving.

Omdat de nieuw te installeren Toetsingscommissie in maart nog niet voldoende toegerust was om genoemde taak correct uit te kunnen voeren, is de mogelijkheid een andere autoriteit voor te dragen op dat moment komen te vervallen. Besloten is om organisaties die graag deze route hadden willen volgen twee opties voor te leggen: ofwel alsnog kiezen voor Hobéon als validerende autoriteit, ofwel wachten tot de volgende aanmeldperiode (die loopt van 1 oktober 2024 tot 1 april 2025) om te bezien welke alternatieve routes er dan beschikbaar zijn.

Alle betrokkenen betreuren het dat niet het gehele proces op tijd in orde was. We bieden onze excuses aan en vragen uw begrip voor de omstandigheden. Via onze website, nieuwsbrief en e-mails zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en tijdig informeren over actualisaties van de taaltabel (verwachte datum van eerstvolgende publicatie: 1 oktober 2024). Mocht dit bericht vragen oproepen, neemt u dan vooral contact op met het bureau van de gedragscode.