info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Landelijke Commissie

De aangesloten hoger onderwijsinstellingen commiteren zich door het tekenen van de Gedragscode aan goed onderwijs voor internationale studenten. Zij garanderen de kwaliteit van de informatievoorziening en het onderwijs aan deze groep studenten. Een onafhankelijke Landelijke Commissie ziet toe op de naleving van de bepalingen van de Gedragscode door het instellen van onderzoeken uit eigen beweging en het behandelen van klachten en signalen. Zij kan daartoe aanbevelingen doen en maatregelen nemen. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de Landelijke Commissie wordt verwezen naar de jaarverslagen, de onderzoeksrapporten en de rapporten in klacht/verzoekschriftprocedures van de Commissie. U vindt deze hier.

De Landelijke Commissie bestaat uit vijf leden, die door de koepelorganisaties worden benoemd (evenals de plaatsvervangend leden). Eén van de leden is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. Tot 16 juni 2021 was de heer J.E.J. van Bergen voorzitter. Sindsdien is de heer P.M.M Rullmann de nieuwe voorzitter van de Commissie. De heer Rullmann is gepensioneerd socioloog, maar nog altijd actief in het hoger onderwijs. Hij heeft zitting in verscheidene commissies en heeft nog diverse bestuursfuncties in het hoger onderwijsveld.

De Commissie vergadert periodiek en is werkzaam volgens de regels vastgelegd in de Gedragscode, het Reglement en de Regeling Vacatiegelden.

Onderstaand postadres kunt u gebruiken om schriftelijk contact op te nemen met de Commissie:

Landelijke Commissie
Postbus 260
9700 AG Groningen

Per e-mail kunt u de Commissie ook bereiken: info@internationalstudy.nl.