info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Richtlijnen met betrekking tot artikel 4.2 en artikel 5.5 van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs

Naar aanleiding van de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden heeft de Landelijke Commissie in april 2020 richtlijnen opgesteld over de toepassing van enkele bepalingen van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Op 16 juni 2020 zijn de richtlijnen geactualiseerd. Het gaat om de mogelijkheid tot het afleggen van de verplichte taaltest […]

➤ ➤ ➤

Totstandkoming richtlijnen Gedragscode Hoger Onderwijs

In april heeft de Commissie een extra editie van de nieuwsbrief uitgebracht om u te informeren over de richtlijnen die zij in afstemming met de koepelorganisaties, de ministeries van OCW en J&V en de IND heeft vastgesteld. De richtlijnen gaan over de mogelijkheid om een internationale student te verschonen bij studievertraging verband houdend met het […]

➤ ➤ ➤

Onderzoek voorbereidend jaar via private aanbieders

Wanneer een internationale student niet aan alle vereisten voor toelating tot een specifieke opleiding voldoet, maar de onderwijsinstelling verwacht dat de vastgestelde achterstanden binnen afzienbare tijd kunnen worden weggewerkt, kan de student worden toegelaten tot een voorbereidend onderwijstraject. Zo’n voorbereidend programma kan betrekking hebben op het niveau van de Engelse taalbeheersing, aanvullende vakken die vereist […]

➤ ➤ ➤

Commissielid Susana Menéndez stelt zich voor

Het zijn bijzondere tijden die wij beleven in deze door Covid-19 beheerste periode. Zeker voor internationalisering, internationale studenten en internationale docenten en onderzoekers. Onzekerheid, onbehagen en soms ook onrust zijn herkenbare gevoelens. Anderzijds ervaren wij de creativiteit en innovatie van het hoger onderwijs welke met oplossingen komt voor deze uitdagingen, onlineonderwijs is immers van de […]

➤ ➤ ➤