info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Het voorbereidend onderwijs en de mogelijkheid tot verschoning

Op het moment van schrijven laten artikel 6.6 van de Gedragscode Hoger Onderwijs en paragraaf B3.4 van de Vreemdelingencirculaire beperkt ruimte een student in het voorbereidend onderwijs te verschonen. Voorgaande staat op gespannen voet met de richtlijn (EU)2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, […]

➤ ➤ ➤

Stand van zaken herziening taaltabel

In de notitie taaltabel en in de vorige nieuwsbrief werd bericht dat de taaltabel zoals vastgelegd in artikel 5.2 van de Gedragscode wordt herzien. De koepelorganisaties (UNL, VH en NRTO) en de Landelijke Commissie hebben bij Hobéon de opdracht belegd een onafhankelijke norm en beoordelingsprocedure te ontwikkelen. Deze instrumenten moeten het mogelijk maken dat taaltoetsen […]

➤ ➤ ➤

Informatievoorziening onder de loep

Informatievoorziening Een belangrijk onderdeel van de Gedragscode is de informatievoorziening van de onderwijsinstelling aan de student. Juist voor een internationale student, die het eigen land verlaat en over de grens een nieuw bestaan begint, is het van belang goed te beseffen wat studeren in Nederland allemaal met zich meebrengt. Afspraken over de informatievoorziening zijn met […]

➤ ➤ ➤

Gedragscode – de grondbeginselen

In dit artikel geven we graag enige achtergrondinformatie over de Gedragscode en bijbehorende zaken. We hebben gemerkt dat de ‘parate kennis’ over de Gedragscode de afgelopen jaren, mede onder invloed van corona en door personele wisselingen, iets naar de achtergrond is gezakt. De Landelijke Commissie zet de komende periode daarom in op het nader informeren […]

➤ ➤ ➤

International Student Advisory Board

The Student Advisory Board (SAB) is in progress with creating, implementing and redesigning the structure of the functionality of the board. With meetings that will occur once every third month, to work together on the current status quo regarding the main pillars of the Code of Conduct. In addition to this, from the previous meetings, […]

➤ ➤ ➤