info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975
Menu

Veelgestelde vragen

1. Van wie is de Gedragscode?
De Gedragscode is een product van zelfregie. Hoewel de overheid vanaf het begin een van de belangrijkste stakeholders is, is de Gedragscode als product van zelfregulering het ‘eigendom’ van de instellingen voor hoger onderwijs zelf. De instellingen garanderen met de in de Gedragscode vastgelegde regels en normen een zekere uniformiteit in de kwaliteit van de informatievoorziening aan en zorg voor internationale studenten: zij hebben belang bij een serieus onderwijsaanbod en zo nodig aanvullende maatregelen ter bescherming van hun rechten. Zo zijn, als het gaat om Engelstalig onderwijs, minimale eisen vastgelegd betreffende de beheersing van het Engels. Ook zijn bepalingen opgenomen over de beoordeling van de taalvaardigheid Engels aan de hand van een beperkt aantal taaltesten en wordt de maximale duur vastgesteld van de voorbereidende periode die voorafgaat aan de opleiding waarvoor de student naar Nederland komt. Gedurende die periode kan de student zijn taalvaardigheid verbeteren, kennis opdoen over de Nederlandse taal en gebruiken of andere vaardigheden verbeteren die nodig zijn voor de te volgen opleiding. Op het gebied van het onderwijsaanbod worden in de Gedragscode voorwaarden gesteld: opleidingen dienen in beginsel te zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In de Gedragscode is tevens opgenomen dat instellingen de IND zullen informeren zodra een buitenlandse student niet meer studeert. Met het staken van de studie valt immers meestal de basis onder het verblijfsrecht weg.

2. Wat is de achtergrond bij/totstandkomingsgeschiedenis van de Gedragscode?
Op 1 mei 2006 is de Gedragscode Internationale Student in het Nederlandse Hoger Onderwijs (Gedragscode) in werking getreden. Daartoe opgeroepen door de toenmalige Staatssecretaris van Onderwijs Mark Rutte, is na uitvoerig overleg in de periode 2004-2006 tussen de koepelorganisaties in het hoger onderwijs, de ministeries van OCW, Justitie (thans V&J), LNV (thans EZ), BuZa en SZW alsmede de IND, de Inspectie van het Onderwijs, de Nuffic en de IB-Groep (thans DUO) in de Gedragscode vastgelegd dat de instellingen voor hoger onderwijs in hun omgang met internationale studenten moeten voldoen aan in de Gedragscode vastgelegde kwaliteitsstandaarden. Voor meer informatie zie: nota Koers op kwaliteit, Kamerstukken II, 2004/05, 29 800 VIII, nr.72.

3. Hoe kan ik een wijziging in de Gedragscode laten doorvoeren?
De Gedragscode is ‘eigendom’ van de instellingen voor hoger onderwijs in Nederland, vertegenwoordigd door de koepelorganisaties: de vereniging van samenwerkende universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en het platvorm van aangewezen en private onderwijsinstellingen NRTO. Indien de Gedragscode gewijzigd moet worden, zal een voorstel daartoe door de koepelorganisaties aan hun achterban en de overige betrokkenen worden voorgelegd. Zij zijn dan ook het aanspreekpunt voor dergelijke zaken.

4. Wat is de Landelijke Commissie Gedragcode?
Voor het toezicht op de naleving van de Gedragscode door de instellingen is een Landelijke Commissie ingesteld, bestaande uit vijf door de koepelorganisaties benoemde leden en een onafhankelijke voorzitter. De Commissie kan onderzoeken uit eigen beweging initiëren en zij behandelt verzoekschriften van studenten of instellingen. Als uiterste sanctie kan de Commissie besluiten tot schrapping uit het register voor minimaal één jaar. Dit heeft tot gevolg dat een instelling geen verblijfsvergunning meer kan krijgen voor haar buitenlandse studenten, aangezien de IND de inschrijving in het register van de Gedragscode als voorwaarde stelt voor de erkenning als referent en daarmee de verlening van de vergunningen voor studie. De secretaris en onderzoeker van de Commissie zijn afkomstig uit de organisatie van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

5. Wie zitten er in de Landelijke Commissie Gedragscode?
De voorzitter van de Commissie is onafhankelijk. Tot 1 december 2014 was dat de voormalige Nationale Ombudsman Roel Fernhout. Met ingang van 9 september 2015 is Joris van Bergen, voormalig lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Leiden en oud-voorzitter van SURF, voorzitter. De leden van de Commissie worden door de koepelorganisaties benoemd: Susanna Menendez en Rob Verhofstad namens de Vereniging Hogescholen, Paul Rullmann en Frans Snijders namens de VSNU en Jan van der Heijden namens de NRTO. Zij werken allen, of hebben dat gedaan, als bestuurder dan wel directeur in het hoger onderwijs. Plaatsvervangend leden zijn Joep Houterman en Janco Bonnink namens de Vereniging Hogescholen, Guido van Leerzem en Tom van Veen namens de VSNU.

6. Hoe verloopt de verzoekschriftprocedure?
De behandeling van een verzoekschrift begint met de beoordeling van de ontvankelijkheid aan de hand van de bepalingen in de Gedragscode hierover. Bekeken wordt of het een internationale student betreft, of het verzoekschrift is voorgelegd aan de betreffende instelling en of de klachtprocedure bij die onderwijsinstelling is doorlopen. Na deze procedurele zaken wordt de inhoud beoordeeld: de gedragingen van de onderwijsinstelling worden getoetst aan de Gedragscodebepalingen en de stukken in het dossier worden geanalyseerd. De onderwijsinstelling wordt in het kader van hoor en wederhoor in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoekschrift. Ook zal in de meeste gevallen een hoorzitting worden georganiseerd om met partijen over de zaak te spreken en aanvullende vragen beantwoord te krijgen. De procedure wordt afgerond met het opstellen en verzenden van het oordeel (uitspraak) door de Landelijke Commissie.

7. Wat is de relatie tussen de Gedragscode en het verlenen van verblijfsvergunningen?
Wanneer een instelling niet is opgenomen in het register van de Gedragscode, kan geen verblijfsvergunning voor internationale studenten worden afgegeven. In de Vreemdelingenwet- en regelgeving is namelijk geregeld dat een verblijfsvergunning onder de beperking ‘studie’ uitsluitend kan worden verleend aan student die gaat studeren aan een instelling die door de IND is erkend als referent. Voorwaarde daarvoor is dat de instelling is opgenomen in het register van de Gedragscode.

8. Waar kan ik terecht met vragen over verblijfsvergunningen?
Informatie over verblijfsvergunningen en toelatingsprocedures kunt u contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

9. Welke opleidingen kan ik in Nederland gaan volgen?
Indien u in Nederland wilt gaan studeren kunt u een keuze maken uit het aanbod van opleidingen dat raadpleegbaar is via de website van Nuffic: Studyfinder. Alleen instellingen die de Gedragscode hebben ondertekend kunnen in het register van Studyfinder worden opgenomen.

De onderwijsinstelling kan u helpen met de procedure voor het verkrijgen van een visum en verblijfsvergunning ‘studie’.

Voor een Engelstalige Bachelor- of Masteropleiding is een taalbeheersing Engels op minimaal niveau 6.0 IELTS vereist. In z’n algemeenheid geldt dat het bij de meeste onderwijsinstellingen mogelijk is een voorbereidende periode te doorlopen, gedurende welke enkele tekortkomingen kunnen worden weggewerkt (bijvoorbeeld een achterstand in taalbeheersing Engels of Nederlands). Voor exacte informatie en mogelijkheden kunt u de onderwijsinstelling benaderen.

Overige informatie over de voorbereidingen rond de komst naar Nederland vindt u hier.

10. Waar kan ik terecht met vragen over studiefinanciering of OV-kaart?
Voor informatie over studiefinanciering en de OV-kaart kunt u contact opnemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs, via hun website of telefonisch: 050 – 5997755.

11. Waar kan ik terecht met vragen over Studielink?
Aanmelden voor een studie in het Hoger Onderwijs gaat via Studielink. Voor vragen en informatie over de aanmelding voor een studie in het Hoger Onderwijs kunt u contact opnemen met uw instelling of de website van Studielink bezoeken.

12. Waar kan ik terecht met vragen over beurzen?
Op de onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over beurzen voor internationale studenten:

Grantfinder
Study in Holland
New to Holland