info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Veelgestelde vragen

1. Wat is de Gedragscode Hoger Onderwijs?
De Gedragscode Hoger Onderwijs (Gedragscode) is een document dat gedragsregels bevat, bedoeld om de onderwijskwaliteit voor de internationale student in het hoger onderwijs te waarborgen. De aangesloten instellingen garanderen met de in de Gedragscode vastgelegde regels en normen een zekere uniformiteit in de kwaliteit van de informatievoorziening aan, en zorg voor internationale studenten.

2. Voor wie is de Gedragscode bedoeld?
De Gedragscode is aan de ene kant bedoeld voor de internationale student die in Nederland komt studeren. Zo is de student onder andere verzekerd van een goede informatievoorziening over bijvoorbeeld het onderwijsaanbod van de onderwijsinstelling. Aan de andere kant is de Gedragscode bedoeld voor de hoger onderwijsinstellingen die de Gedragscode hebben ondertekend. De Gedragscode biedt onder andere heldere gedragsregels voor bijvoorbeeld de invulling van de zorgplicht van de onderwijsinstellingen.

3. Wat is globaal de inhoud van de Gedragscode?
Internationale studenten hebben onder andere belang bij heldere informatie en een duidelijk onderwijsaanbod. De Gedragscode stelt hier voorwaarden aan, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsaanbod. Opleidingen dienen in beginsel te zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Ook zijn er, als het gaat om Engelstalig onderwijs, in de Gedragscode minimale eisen vastgelegd betreffende de beheersing van het Engels. In de Gedragscode is tevens opgenomen dat instellingen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zullen informeren zodra een buitenlandse student niet meer bij de onderwijsinstelling studeert.

4. Wat is de relatie tussen de Gedragscode en de Vreemdelingenwetgeving?
De ondertekening van de Gedragscode is voorwaarde voor het erkend referentschap voor de IND. Dit is een bijzondere positie voor onderwijsinstellingen op vlot en efficiënt verblijfsvergunningen voor internationale studenten aan te kunnen vragen. In de vreemdelingenwet en -regelgeving is vastgelegd dat een verblijfsvergunning onder de beperking ‘studie’ uitsluitend kan worden verleend aan een student die gaat studeren aan een instelling die door de IND is erkend als referent. Hiernaast is in de Gedragscode de minimale studievoortgangsnorm vastgelegd. In artikel 6.5 van de Gedragscode is bepaald dat een student 50% van de nominale studielast moet behalen om de verblijfsvergunning te kunnen behouden. Behaalt de student onvoldoende studiepunten, en is er geen sprake van een bijzondere, verschoonbare, reden dan wordt de student afgemeld bij de IND.

5. Wat is de Landelijke Commissie Gedragscode?
Voor het toezicht op de naleving van de Gedragscode door de instellingen is een Landelijke Commissie ingesteld, bestaande uit vijf door de koepelorganisaties benoemde leden en een onafhankelijke voorzitter. De Commissie kan onderzoeken uit eigen beweging initiëren en zij behandelt verzoekschriften van studenten of instellingen. Als uiterste sanctie kan de Commissie besluiten tot schrapping uit het register voor minimaal één jaar. Dit heeft tot gevolg dat een instelling geen verblijfsvergunning meer kan krijgen voor haar buitenlandse studenten, aangezien de IND de inschrijving in het register van de Gedragscode als voorwaarde stelt voor de erkenning als referent en daarmee de verlening van de vergunningen voor studie. De secretaris en onderzoeker van de Commissie zijn afkomstig uit de organisatie van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

6. Wie zitten er in de Landelijke Commissie Gedragscode?
De voorzitter van de Commissie is onafhankelijk. Per 16 juni 2021 is Paul Rullmann voorzitter van de Landelijke Commissie. De leden van de Commissie worden door de koepelorganisaties benoemd: Elisabeth Minnemann en Rob Verhofstad namens de Vereniging Hogescholen, Ed Brinksma en Frans Snijders namens de Universiteiten van Nederland (UNL) en Karen Penninga namens de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Zij werken allen, of hebben dat gedaan, als bestuurder dan wel directeur in het hoger onderwijs. Plaatsvervangend leden zijn Erik van den Berg en Janco Bonnink namens de Vereniging Hogescholen, Guido van Leerzem en Tom van Veen namens de UNL en Jan van der Heijden namens de NRTO.

7. Hoe kan ik een verzoekschrift indienen en hoe verloopt de verzoekschriftprocedure?
In de Gedragscode is opgenomen dat een student of instelling kan klagen als de instelling, hij of zij van mening is dat een of meer bepalingen van de Gedragscode geschonden is of zijn. Meer informatie over het indienen van een verzoekschrift vindt u op de pagina ‘verzoekschriften’. De behandeling van een verzoekschrift begint met de beoordeling van de ontvankelijkheid aan de hand van de bepalingen in de Gedragscode hierover. Bekeken wordt of het een internationale student betreft, of het verzoekschrift is voorgelegd aan de betreffende instelling en of de klachtprocedure bij die onderwijsinstelling is doorlopen. Na deze procedurele zaken wordt de inhoud beoordeeld: de gedragingen van de onderwijsinstelling worden getoetst aan de Gedragscodebepalingen en de stukken in het dossier worden geanalyseerd. De onderwijsinstelling wordt in het kader van hoor en wederhoor in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoekschrift. Ook kan een hoorzitting worden georganiseerd om met partijen over de zaak te spreken en aanvullende vragen beantwoord te krijgen. De procedure wordt afgerond met het opstellen en verzenden van het oordeel (uitspraak) door de Landelijke Commissie.

8. Van wie is de Gedragscode?
De Gedragscode is een product van zelfregie. Hoewel de overheid vanaf het begin een van de belangrijkste stakeholders is, is de Gedragscode als product van zelfregulering het eigendom van de instellingen voor hoger onderwijs.

9. Hoe kan de Gedragscode worden gewijzigd?
De Gedragscode is eigendom van de instellingen voor hoger onderwijs in Nederland, vertegenwoordigd door de koepelorganisaties Vereniging Hogescholen, UNL en NRTO. Indien de Gedragscode gewijzigd moet worden, zal een voorstel daartoe door de koepelorganisaties aan hun achterban en de overige betrokkenen worden voorgelegd. De koepelorganisaties zijn dan ook het eerste aanspreekpunt voor eventuele wijzigingen in de Gedragscode.

10. Wat is de achtergrond van de Gedragscode?
Op 1 mei 2006 is de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs in werking getreden. Daartoe opgeroepen door de toenmalige Staatssecretaris van Onderwijs, Mark Rutte, is na uitvoerig overleg in de periode 2004-2006 tussen de koepelorganisaties in het hoger onderwijs, de ministeries van OCW, Justitie (nu J&V), LNV (nu EZ), BuZa en SZW, alsmede de IND, de Inspectie van het Onderwijs, Nuffic en de IB-groep (nu DUO) in de Gedragscode vastgelegd dat de instellingen voor hoger onderwijs in hun omgang met internationale studenten moeten voldoen aan in de Gedragscode vastgelegde kwaliteitsstandaarden. Voor meer informatie zie: nota Koers op kwaliteit (Kamerstukken II, 2004/05, 29 800 VIII, nr 72).

11. Welke opleidingen kan ik in Nederland gaan volgen?
Meer informatie over het aanbod van opleidingen vindt u via de website van Nuffic: Study in NL. Alleen instellingen die de Gedragscode hebben ondertekend kunnen in het register van Study in NL worden opgenomen.

12. Aan welke taaleisen moet een internationale student voldoen om in Nederland te studeren?
Voor een Engelstalige Bachelor – of Masteropleiding is een taalbeheersing Engels op minimaal niveau 6.0 IELTS vereist. Onderwijsinstellingen mogen zelf hogere taaleisen stellen. In zijn algemeenheid geldt dat het bij de meeste onderwijsinstellingen mogelijk is een voorbereidende periode te doorlopen om eventuele tekortkomingen weg te werken. Voor exacte informatie en mogelijkheden kunt u de onderwijsinstelling benaderen.

13. Waar kan ik terecht met vragen over verblijfsvergunningen?
Informatie over verblijfsvergunningen en toelatingsprocedures kunt u contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De onderwijsinstelling kan u helpen met de procedure voor het verkrijgen van een visum en verblijfsvergunning ‘studie’.

14. Waar kan ik terecht met vragen de komst naar Nederland?
Informatie over de voorbereidingen rond de komst naar Nederland vindt u hier.

15. Waar kan ik terecht met vragen over studiefinanciering of het studentenreisproduct?
Voor informatie over studiefinanciering en de OV-kaart kunt u contact opnemen met DUO.

16. Waar kan ik terecht met vragen over Studielink?
Aanmelden voor een studie in het Hoger Onderwijs gaat via Studielink. Voor vragen en informatie over de aanmelding voor een studie in het Hoger Onderwijs kunt u contact opnemen met uw instelling of de website van Studielink bezoeken.

17. Waar kan ik terecht met vragen over beurzen?
U kunt meer informatie vinden op de website van Study in NL