info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Jaarverslag 2022

De Landelijke Commissie blikt in haar Jaarverslag terug op haar activiteiten van het afgelopen jaar en de meeste relevante ontwikkelingen. Ook leest u over de wijzigingen in het register. Het Jaarverslag van 2022 vindt u hier.

➤ ➤ ➤

Stand van zaken herziening taaltabel

In de notitie taaltabel, die tezamen met de nieuwe tekst van de Gedragscode is verspreid, is aangekondigd dat de onderwijskoepels (UNL, VH en NRTO) en de Landelijke Commissie Gedragscode (LCG) een procedure inrichten die het mogelijk maakt dat taaltoetsen van verschillende taaltestaanbieders toegevoegd kunnen worden aan de taaltabel, welke is vastgelegd in artikel 5.2 van […]

➤ ➤ ➤

Periodiek onderzoek informatievoorziening

Ieder jaar voert de Landelijke Commissie Gedragscode (LCG) een onderzoek uit naar de kwaliteit van de informatievoorziening op de websites van zes onderwijsinstellingen die de Gedragscode ondertekend hebben. Gelet op de zorgplicht vanuit de onderwijsinstellingen acht de LCG het in samenspraak met de koepelorganisaties VH, UNL en NRTO van belang jaarlijks te onderzoeken in hoeverre […]

➤ ➤ ➤

Internationale studentenadviesraad

Geschreven door SAB,  Liliana and Aysun On September 14th the Student Advisory Board (hereafter: SAB) had the honor to come together and officially meet. The encounter was pleasant and fruitful as we got to know each other more and share the story of our journeys in the Netherlands as international students. The National Commission (hereafter: […]

➤ ➤ ➤

De leden van de internationale studenten adviesraad stellen zich aan u voor!

In de Gedragscode versie 2022 is de basis gelegd voor een internationale studenten adviesraad. Het is een lang gekoesterde wens van de Commissie om internationale studenten op structurele wijze bij haar werkzaamheden te betrekken, maar de vraag bleef hoe?! Victor Rutgers heeft aanbevolen een internationale studenten adviesraad in te richten. De internationale studenten adviesraad kan […]

➤ ➤ ➤

Verkenning samenwerking met agenten

Een zorgvuldig ingerichte wervings- en selectieprocedure via gecontracteerde agenten biedt onderwijsinstellingen houvast. Ook is deze procedure in het belang van de internationale student, want een goede en betrouwbare agent kan de potentiële studenten goed voorlichten. De Landelijke Commissie is naar aanleiding van het advies van Rutgers gestart met een verkenning naar de samenwerking tussen onderwijsinstellingen […]

➤ ➤ ➤

De eindstreep is in het zicht! Evaluatie Gedragscode HO

Ongeveer anderhalf jaar geleden is de Commissie in samenwerking met de koepelorganisaties gestart met de evaluatie van de tekst en werking van de Gedragscode Hoger Onderwijs. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de input en suggesties uit het veld. Daarnaast is het functioneren van de Commissie, registerbeheerder, het secretariaat en de koepelorganisaties geëvalueerd. Om te […]

➤ ➤ ➤

Evaluatie Gedragscode Hoger Onderwijs: aanbevelingen van Victor Rutgers

Op het moment van schrijven wordt de tekst en werking van de Gedragscode Hoger Onderwijs herzien. Onderdeel van de evaluatie zijn tevens de onderlinge verhoudingen tussen en de rollen van de Commissie, het secretariaat en de koepelorganisaties, alsmede van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De […]

➤ ➤ ➤

Korte update evaluatie Gedragscode HO

Een half jaar geleden publiceerde de Commissie haar laatste nieuwsbericht over de evaluatie van de tekst van de Gedragscode en het functioneren van de bij de Gedragscode betrokken partijen. In dit bericht vertelden we onder meer over de vormgeving van de evaluatie, de wijze waarop de onderwijsinstellingen en andere belanghebbende partijen bij de Gedragscode zijn […]

➤ ➤ ➤

Gepubliceerd onderzoeksrapport: periodiek onderzoek informatievoorziening

De Landelijke Commissie vindt het belangrijk dat internationale studenten zo volledig mogelijk geïnformeerd worden voor zij naar Nederland komen om te studeren. Op deze manier kan de student een juiste keuze voor Nederland, de onderwijsinstelling en de specifieke opleiding maken. Om deze reden doet de Commissie ieder jaar onderzoek naar de informatievoorziening aan de internationale […]

➤ ➤ ➤