info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Update register Gedragscode

Uit onderzoek van de Commissie is gebleken dat twee onderwijsinstellingen, die in het register van de gedragscode zijn opgenomen, geen internationale studenten opleiden. Met deze instellingen is vervolgens contact gelegd. Beide instellingen gaven aan inderdaad geen internationale studenten op te leiden en dit ook niet van plan te zijn, noch anderszins belang te hebben bij […]

➤ ➤ ➤

Nieuwe versie Gedragscode HO 2024

Per 1 januari 2024 treedt  in werking. In 2022 is als gevolg van een intensieve evaluatie een nieuwe versie van de gedragscode HO vastgesteld. De reden dat na een jaar wederom een nieuwe tekst is vastgesteld volgt uit een van de aanbevelingen uit de hiervoor genoemde evaluatie om de taaltabel zoals vastgelegd in de gedragscode […]

➤ ➤ ➤

Informatie over de gedragscode en klachtenprocedures op de websites van onderwijsinstellingen

Informatievoorziening over de gedragscode en over de instellingseigen klachtenprocedures Per oktober 2022 is een geactualiseerde versie van de Gedragscode internationale student hoger onderwijs van kracht, vastgesteld na een zorgvuldige evaluatie. Afgelopen zomer heeft de Landelijke Commissie Gedragscode HO onderzocht of de informatievoorziening over de gedragscode op de websites van de onderwijsinstellingen ook geactualiseerd was. Omdat […]

➤ ➤ ➤

International Students Advisory Board

As of September 1 2023, the National Commission has appointed three new members to the International Students Advisory Board. This brings the council to full strength. The members introduce themselves to you in the text below. Ato Mensah Meet Ato, a vibrant student enrolled in the Communications program at HAN University of Applied Sciences. Ato […]

➤ ➤ ➤

Het voorbereidend onderwijs en de mogelijkheid tot verschoning

Op het moment van schrijven laten artikel 6.6 van de Gedragscode Hoger Onderwijs en paragraaf B3.4 van de Vreemdelingencirculaire beperkt ruimte een student in het voorbereidend onderwijs te verschonen. Voorgaande staat op gespannen voet met de richtlijn (EU)2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, […]

➤ ➤ ➤

Stand van zaken herziening taaltabel

In de notitie taaltabel en in de vorige nieuwsbrief werd bericht dat de taaltabel zoals vastgelegd in artikel 5.2 van de Gedragscode wordt herzien. De koepelorganisaties (UNL, VH en NRTO) en de Landelijke Commissie hebben bij Hobéon de opdracht belegd een onafhankelijke norm en beoordelingsprocedure te ontwikkelen. Deze instrumenten moeten het mogelijk maken dat taaltoetsen […]

➤ ➤ ➤

Informatievoorziening onder de loep

Informatievoorziening Een belangrijk onderdeel van de Gedragscode is de informatievoorziening van de onderwijsinstelling aan de student. Juist voor een internationale student, die het eigen land verlaat en over de grens een nieuw bestaan begint, is het van belang goed te beseffen wat studeren in Nederland allemaal met zich meebrengt. Afspraken over de informatievoorziening zijn met […]

➤ ➤ ➤

Gedragscode – de grondbeginselen

In dit artikel geven we graag enige achtergrondinformatie over de Gedragscode en bijbehorende zaken. We hebben gemerkt dat de ‘parate kennis’ over de Gedragscode de afgelopen jaren, mede onder invloed van corona en door personele wisselingen, iets naar de achtergrond is gezakt. De Landelijke Commissie zet de komende periode daarom in op het nader informeren […]

➤ ➤ ➤

International Student Advisory Board

The Student Advisory Board (SAB) is in progress with creating, implementing and redesigning the structure of the functionality of the board. With meetings that will occur once every third month, to work together on the current status quo regarding the main pillars of the Code of Conduct. In addition to this, from the previous meetings, […]

➤ ➤ ➤

Jaarverslag 2022

De Landelijke Commissie blikt in haar Jaarverslag terug op haar activiteiten van het afgelopen jaar en de meeste relevante ontwikkelingen. Ook leest u over de wijzigingen in het register. Het Jaarverslag van 2022 vindt u hier.

➤ ➤ ➤