info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Elisabeth Minnemann stelt zich voor

Geschreven door Elisabeth Minnemann Per 1 september 2023 is Elisabeth Minnemann, voorzitter van De Haagse Hogeschool, toegetreden tot de Landelijke Commissie Gedragscode HO. Zij vertegenwoordigt als lid het hoger beroepsonderwijs en vervult binnen de commissie ook de rol van vicevoorzitter. Graag stelt zij zich in deze nieuwsbrief aan u voor. “Internationalisering is een onmiskenbare kracht […]

➤ ➤ ➤

Vele vragen over de Diplomalijst

De afgelopen maanden ontving het bureau van de gedragscode veel vragen over de zogeheten ‘Diplomalijst‘. Deze diplomalijst is te vinden onder het tabblad ‘documenten’ op de website van de gedragscode. Men vroeg ons onder andere of er een actuele versie van de diplomalijst is en of er ook een aparte non-EU diplomalijst bestaat. Ook attendeerde […]

➤ ➤ ➤

De gedragscode in één oogopslag

De in 2022 afgeronde evaluatie van de gedragscode heeft vele waardevolle aanbevelingen opgeleverd. Zo is er in opdracht van de Landelijke Commissie een communicatieplan opgesteld, hetgeen weer heeft geleid tot de ontwikkeling van een zogeheten ‘Praatplaat Gedragscode Hoger Onderwijs’. De plaat is bedoeld om medewerkers van onderwijsinstellingen en internationale studenten op een laagdrempelige manier te […]

➤ ➤ ➤

1 oktober 2024: update van de Taaltabel

Al sinds langere tijd houden we u, onder andere via deze nieuwsbrieven, op de hoogte van de ontwikkelingen rond de herziening van de taaltabel. In de nieuwste versie van de Gedragscode (2024) voorziet paragraaf 5 in de introductie van de Norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode Hoger Onderwijs. Met deze wijziging is voorzien in een procedure voor […]

➤ ➤ ➤

Resultaten van het Registeronderzoek 2023

De evaluatie van de gedragscode in 2021/2022 heeft tot verschillende aanpassingen en vernieuwingen geleid. Een daarvan is een nieuwe bepaling die voorschrijft dat de Landelijke Commissie alle in het register opgenomen instellingen eens in de zes jaar aan specifieke artikelen toetst. Deze toetsing betreft de artikelen 1 (definitiebepaling onderwijsinstelling), 2.1h (informatie over de Gedragscode), artikel […]

➤ ➤ ➤

Update register Gedragscode

De Landelijke Commissie Gedragscode HO heeft in november 2023 met zorg kennis genomen van berichtgeving in de media over internationale studenten die de opleiding Bachelor of Nursing Internationaal bij Avans+ volgen of hebben gevolgd. De Commissie heeft Avans+ verzocht informatie te verschaffen over de wijze waarop Avans+ invulling geeft aan naleving van de Gedragscode Internationale […]

➤ ➤ ➤

Update register Gedragscode

Uit onderzoek van de Commissie is gebleken dat twee onderwijsinstellingen, die in het register van de gedragscode zijn opgenomen, geen internationale studenten opleiden. Met deze instellingen is vervolgens contact gelegd. Beide instellingen gaven aan inderdaad geen internationale studenten op te leiden en dit ook niet van plan te zijn, noch anderszins belang te hebben bij […]

➤ ➤ ➤

Nieuwe versie Gedragscode HO 2024

Per 1 januari 2024 treedt  in werking. In 2022 is als gevolg van een intensieve evaluatie een nieuwe versie van de gedragscode HO vastgesteld. De reden dat na een jaar wederom een nieuwe tekst is vastgesteld volgt uit een van de aanbevelingen uit de hiervoor genoemde evaluatie om de taaltabel zoals vastgelegd in de gedragscode […]

➤ ➤ ➤

Informatie over de gedragscode en klachtenprocedures op de websites van onderwijsinstellingen

Informatievoorziening over de gedragscode en over de instellingseigen klachtenprocedures Per oktober 2022 is een geactualiseerde versie van de Gedragscode internationale student hoger onderwijs van kracht, vastgesteld na een zorgvuldige evaluatie. Afgelopen zomer heeft de Landelijke Commissie Gedragscode HO onderzocht of de informatievoorziening over de gedragscode op de websites van de onderwijsinstellingen ook geactualiseerd was. Omdat […]

➤ ➤ ➤