Reacties koepels onderzoek voorbereidend jaar

In juni 2020 publiceerde de Landelijke Commissie haar onderzoek naar het voorbereidend jaar, zoals dat namens een aantal instellingen voor hoger onderwijs wordt aangeboden door enkele private aanbieders. De Commissie heeft in haar rapport aanbevelingen gedaan en de koepelorganisaties verzocht om haar uiterlijk 1 november 2020 een reactie te doen toekomen met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen. De ontvangen reacties treft u hier aan:
Reactie NRTO
Reactie VH
Reactie VSNU

De Commissie zal op korte termijn met de koepelorganisaties in gesprek gaan. Ook zal worden nagegaan of de bevindingen uit het onderzoek zouden moeten leiden tot aanpassingen of aanvullingen van de Gedragscode, als onderdeel van de dit jaar startende evaluatie van de werking van de Gedragscode. Tot slot zal de Commissie met het ministerie van OCW in overleg treden over de mogelijke uitwerking van haar suggestie om door de Inspectie van het Onderwijs onderzoek te laten doen naar de vraag of het, gegeven de in de WHW geformuleerde bevoegdheden van een onderwijsinstelling (zie bijvoorbeeld de artikelen 7.9a, 7.28 en 7.29 van de WHW), past binnen de toelatingsvoorwaarden van de WHW dat een (internationale) student op basis van een vooropleiding die wordt gewaardeerd op het niveau van havo, na voltooiing van een voorbereidend jaar – zoals dat thans is vormgegeven – toelaatbaar is tot een opleiding aan een hogeschool (bij een 3-jarig traject) of universiteit.