Publicatie twee nieuwe onderzoeken

Het afgelopen jaar heeft de Landelijke Commissie twee onderzoeken uitgevoerd naar de informatievoorziening aan de internationale student. Voor beide onderzoeken heeft de Commissie een selectie van 12 onderwijsinstellingen gebruikt, en daarbij de websites van de instellingen en enkele openbare registers geraadpleegd: het CROHO, de database van de NVAO, Studiekeuze123 en Studyfinder.

In het eerste onderzoek is onderzocht hoe de onderwijsinstellingen de internationale studenten informeren over het onderwijsaanbod. De website van de onderwijsinstelling is voor de internationale student een van de belangrijkste informatiebronnen. Het doorzoeken van de websites van de instellingen is echter niet altijd eenvoudig. Elk van de genoemde registers hanteert (deels) andere criteria voor de vraag welk onderwijsaanbod wel/niet kan worden opgenomen. Hierdoor bestaan er grote verschillen in aantallen opleidingen en in naam van de opleidingen. De belangrijkste conclusie is dan ook dat niet duidelijk is wat exact moet worden verstaan onder de term onderwijsaanbod. Het verdient aanbeveling dat onderwijsinstellingen op de website en in de genoemde registers duidelijk aangeven wat het onderwijsaanbod is, tot welke graad de studie opleidt en wat op het getuigschrift komt te staan.afbeelding onderzoek

In het tweede hierop volgende onderzoek is onderzocht hoe de instellingen de studenten informeren over de kwaliteit c.q. de accreditatie van het onderwijsaanbod. De Commissie heeft geconstateerd dat dit verschilt per instelling. In enkele gevallen was de informatie niet alleen moeilijk vindbaar, maar ook zeer beperkt. Voor de openbare registers geldt dat instellingen deze informatie deels zelf dienen op te geven. Het onderzoek laat echter zien dat deze mogelijkheid vaak niet wordt gebruikt en dat de door de instellingen opgegeven informatie door de beheerder van de registers niet altijd wordt gecontroleerd. Tot slot is gebleken dat door de onderwijsinstellingen gebruik wordt gemaakt van 30 verschillende accreditatieorganisaties en dat niet duidelijk is of deze aan de in artikel 5.2 van de Gedragscode gestelde voorwaarden voldoen.

Best Practices:

 

In april dit jaar heeft de Commissie haar bevindingen besproken met de directeur van de NRTO, de voorzitters van de Vereniging Hogescholen en VSNU en hun ambtelijke ondersteuning. De koepelorganisaties onderschrijven het belang van een volledige en eenduidige informatievoorziening over het onderwijsaanbod en zullen daarvoor aandacht vragen bij hun leden. De website van de onderwijsinstelling is de primaire bron van informatie en is daarmee essentieel voor de branding van het onderwijsaanbod. Overeengekomen is dat de Commissie elk jaar 5 instellingen onderzoekt op de hierboven genoemde thematiek. Het houdt de instellingen scherp en helpt bij het verbeteren van de volledigheid van de informatie op de websites. In vervolg op het tweede deelonderzoek zal de Commissie in gezamenlijkheid met de koepelorganisaties en de NVAO onderzoeken of een (niet-limitatieve) lijst kan worden gevormd met accreditatieorganisaties die voldoen aan de vereisten van de Gedragscode. Afsluitend, Nuffic heeft medegedeeld dat Studyfinder zal worden vernieuwd om de website voor zowel internationale studenten als instellingen aantrekkelijker te maken. De bevindingen van de Commissie worden daarin meegenomen.

Lees meer:
Management summary
Onderzoek Onderwijsaanbod
Onderzoek Accreditatie Onderwijsaanbod