Nieuwe versie Gedragscode

Begin 2016 is op initiatief van de Landelijke Commissie de evaluatie van de Gedragscode gestart. Een jaar later is het proces afgerond en kijken we tevreden terug op een zorgvuldig vormgegeven proces met als eindresultaat een nieuwe versie van de Gedragscode. In dit artikel is op een bondige wijze uiteengezet hoe het evaluatieproces is vormgegeven en wat de belangrijkst bevindingen zijn. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we u graag naar het eindrapport van het evaluatieproces.tekstblok Lieke en Jomar

In de Gedragscode is bepaald dat er elke vijf jaar een evaluatie plaatsvindt van de inhoud en werking van de Gedragscode. Het doel van de evaluatie is gezamenlijk met de onderwijsinstellingen, koepelorganisaties, internationale studenten en betrokken overheidspartijen de tekst van Gedragscode te actualiseren en te verbeteren. Ter begeleiding van de evaluatie is een werkgroep ingericht bestaande uit vertegenwoordigers van de koepelorganisaties: de NRTO, Vereniging Hogescholen en de VSNU alsmede het secretariaat van de LC, waarbij voorzien is in een adviserende functie door OCW en de IND.

Procedure
De hoofdtaak van deze werkgroep was het inventariseren van eventuele verbeterpunten bij de koepelorganisaties, onderwijsinstellingen en de bij de Gedragscode betrokken partijen, het uitwerken daarvan en het bewaken van het proces. De onderwijsinstellingen en andere belanghebbende partijen bij de Gedragscode zijn op verschillende manieren benaderd om suggesties te doen voor verbetering van tekst van de Gedragscode. Allereerst zijn de betrokken partijen schriftelijk geïnformeerd over de evaluatieprocedure. De onderwijsinstellingen die niet zijn vertegenwoordigd door een van de koepelorganisaties zijn daarbij uitgenodigd schriftelijk input te leveren. Vervolgens heeft de werkgroep aansluiting gezocht bij de bestaande overlegstructuren van de koepelorganisaties om de onderwijsinstellingen om suggesties voor verbetering te vragen. Daarna is in een soortgelijke bijeenkomst met de stakeholders gesproken over de werking van de Gedragscode. Ook is gesproken met een aantal internationale studenten over hun ervaringen met informatievoorziening en begeleiding door onderwijsinstellingen, alsmede naar de bekendheid met de Gedragscode.

Seminar
Deze inventarisatierondes hebben geleid tot waardevolle suggesties voor verbeteringen van de tekst van de Gedragscode. Een aantal suggesties kon op relatief eenvoudig wijze worden opgepakt en vertaald in aanpassingen van de tekst van de Gedragscode. De meer complexe vraagstukken zijn bewaard voor bespreking in een seminar met ervaringsdeskundigen uit onderwijsinstellingen en andere bij de Gedragscode belanghebbende organisaties. Tijdens het drukbezochte seminar is uitgebreid gesproken met de onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en andere belanghebbende partijen over de werking van de Gedragscode. Op basis van de inventarisatierondes zijn vier thema’s geïdentificeerd: informatievoorziening, werving, binding en internationaal onderwijs. Over deze onderwerpen zijn tijdens het seminar workshops verzorgd en is gediscussieerd over suggesties voor wijzigingen van de Gedragscode.

afbeelding seminar

Wijzigingen
De evaluatie heeft niet tot grote wijzigingen geleid, maar vormt eerder een herbevestiging van de Gedragscode. Een groot deel van de aanpassingen in Gedragscode zijn tekstueel of meer technisch-juridische van aard. Tijdens het seminar was er door de deelnemers een positieve waardering voor de Gedragscode en de werkzaamheden van de Commissie. De onderwijsinstellingen richten zich steeds meer en intensiever op internationale studenten en doen dat op een wijze die in lijn is met code.tekstblok wijzigingen sem

De Commissie kijkt met tevredenheid terug op het verloop van het evaluatieproces. De evaluatie heeft geleid tot een nieuwe versie van de Gedragscode, als product van zelfregulering door de onderwijsinstellingen. De nieuwe Gedragscode zal op 1 september 2017 in werking zal treden. De nieuwe versie is van toepassing voor internationale studenten die zich na 1 september 2017 inschrijven bij de onderwijsinstelling. Wellicht zal de toenemende internationalisering van het onderwijs en de groei in aantallen internationale studenten in de toekomst tot meer omvangrijke wijzigingen leiden van de Gedragscode. Bijvoorbeeld ten aanzien van de definitie van internationale studenten, joint en multiple degrees als ook het online aangeboden onderwijs. Voor op dit moment geldt dat de Gedragscode actueel is en recht doet aan deze ontwikkelingen.

Voor een volledige rapportage van de evaluatieprocedure verwijzen we u graag naar het document ‘Eindrapport evaluatie’.