Onderzoek informatievoorziening over de Gedragscode

Uit een onderzoek dat de Landelijke Commissie vorig jaar uitvoerde naar de informatievoorziening via de websites door enkele onderwijsinstellingen bleek dat vaak de (actuele) tekst van de Gedragscode ontbrak en er soms sprake was van verouderde informatie, links en brochures. Daarom heeft de Commissie in de afgelopen maanden de websites van alle 75 in het register van de Gedragscode opgenomen onderwijsinstellingen onderzocht op de aanwezigheid en actualiteit van de informatie over de Gedragscode. Hierbij is ook de informatievoorziening over de klachtenprocedure voor internationale studenten betrokken. Wanneer de gevonden informatie akkoord was, is dat vastgelegd en zijn geen verdere acties ondernomen, maar als de bevindingen onvoldoende waren zijn deze per e-mail voorgelegd aan de onderwijsinstelling met het verzoek te reageren en de informatie aan te vullen/te corrigeren.

De conclusie op basis van het onderzoek is dat de informatie over de Gedragscode op de websites van de onderwijsinstellingen vaak niet voldoende was: slechts bij 11 van de 75 instellingen was vervolgactie niet nodig. Soms was er sprake van verouderde informatie, links en brochures en veelal ontbrak de (actuele) tekst van de Gedragscode en de informatie over de klachtenprocedure voor internationale studenten die in de Gedragscode is opgenomen. Bovenstaande bevindingen zijn door de Commissie voorgelegd aan de betreffende onderwijsinstellingen. Een deel daarvan heeft vervolgens aanpassingen doorgevoerd op de websites. Daarmee kon voor deze instellingen het onderzoek worden afgesloten.  Een klein deel van de instellingen is nog bezig om de opgenomen informatie te actualiseren. De Commissie waardeert het zeer dat de contacten met de haar bekende contactpersonen binnen de onderwijsinstellingen, waar nodig en vaak op korte termijn, hebben geleid tot aanpassingen van de websites.

Het onderzoek is bijna afgerond en de bevindingen zijn schriftelijk aan de Colleges van Bestuur teruggekoppeld. Daarbij heeft de Commissie gewezen op het belang van de blijvende actuele en juiste informatievoorziening via website van de onderwijsinstelling over de Gedragscode en de (daarin opgenomen) klachtenprocedure die voor internationale studenten open staat. In dat kader zijn de beide video’s, die op de homepage van de website van de Gedragscode zijn te vinden, relevant. De eerste video betreft de informatievoorziening in algemene zin over de Gedragscode. De tweede video besteedt aandacht aan de in de Gedragscode opgenomen klachtenprocedure voor internationale studenten. De Commissie beveelt het gebruik van de beide video’s dan ook van harte aan bij de informatievoorziening aan internationale studenten. Eind 2019 zal het onderzoek worden herhaald.