Informatievoorziening onder de loep

Informatievoorziening

Een belangrijk onderdeel van de Gedragscode is de informatievoorziening van de onderwijsinstelling aan de student. Juist voor een internationale student, die het eigen land verlaat en over de grens een nieuw bestaan begint, is het van belang goed te beseffen wat studeren in Nederland allemaal met zich meebrengt. Afspraken over de informatievoorziening zijn met name verwoord in bepaling 2 van de Gedragscode. Artikel 2.1 begint met:

“De onderwijsinstelling stelt, onder andere via de website, tijdig betrouwbare en eenvoudig toegankelijke informatie aan de internationale student ter beschikking over het aangeboden onderwijs en praktische zaken omtrent het zich vestigen in Nederland, tenminste met betrekking tot: (…).”

Periodieke onderzoeken informatievoorziening

Vanwege het grote belang van goede informatie analyseert de Commissie jaarlijks bij een aantal onderwijsinstellingen of de informatievoorziening via de websites in lijn is met de afspraken zoals opgenomen in de Gedragscode. Deze ‘periodieke onderzoeken informatievoorziening’ richten zich op de websites van de onderwijsinstellingen, omdat die het primaire kanaal vormen voor de informatievoorziening aan de (aankomende) internationale student. In 2022 merkte de Commissie op dat een aantal conclusies en aanbevelingen in de onderzoeken jaarlijks terugkomt. Dit is aanleiding geweest om een trendrapportage op te stellen.

Trendrapportage

Met de trendrapportage is in beeld gebracht welke thema’s de afgelopen jaren tot welke bevindingen en aanbevelingen hebben geleid, en welke trends hierin te ontdekken zijn. Een mooie trend is dat over tal van onderwerpen de informatievoorziening sterk verbeterd is. Zo geven steeds meer onderwijsinstellingen in de Engelse naam aan of de instelling een University of een University of Applied Sciences is. Als dit gecombineerd wordt met een goede toelichting op de verschillen in WO- en HBO-onderwijs, kan de student beter geïnformeerd een keuze maken voor een bepaalde studie of instelling.

Onderwerpen die jaar na jaar om aandacht vragen omdat de informatievoorziening hierover niet optimaal is, zijn bijvoorbeeld accreditatie en naamgeving van opleidingen. De informatie over accreditatie kan sterk verbeterd worden door duidelijk aan te geven welke opleidingen geaccrediteerd zijn en wat deze accreditatie inhoudt. Het is voor een student immers uiterst belangrijk te beseffen tot welk diploma een opleiding opleidt en welke erkenning daarbij hoort. Van een in Nederland gevolgde opleiding met een NVAO-accreditatie, weet een student wat de waarde van het diploma is. Maar ook als een opleiding door een buitenlandse instantie geaccrediteerd is, moet helder zijn wat de accreditatie en de waarde van het te behalen diploma zijn.

De Commissie heeft de Trendrapportage in beginsel voor intern gebruik opgesteld. Omdat de tips ter verbetering van de informatievoorziening ook voor anderen interessant kunnen zijn, is de rapportage  gepubliceerd op www.internationalstudy.nl.

Onderzoek Informatievoorziening 2023

Behalve de Trendrapportage is er dit jaar ook weer een regulier onderzoek informatievoorziening gepubliceerd. Op advies van de Student Advisory Board (SAB) is het aantal te onderzoeken instellingen iets verhoogd, van zes naar acht. De SAB onderschrijft het belang van een goede informatievoorziening aan internationale studenten en hecht grote waarde aan het periodiek onderzoek door de Commissie.  In het onderzoek van dit jaar is met extra aandacht gekeken naar de informatie die onderwijsinstellingen geven over studievoortgang en de daarmee samenhangende eisen, zoals de eis die aan studenten wordt gesteld om 50% van de studielast (in een jaar, periode) te behalen. Een goed voorbeeld van hoe studenten hierover duidelijk kunnen worden geïnformeerd, is aangetroffen op de website van Hogeschool Zeeland.

Nieuwsgierig geworden naar het Periodiek onderzoek informatievoorziening 2023? Het onderzoeksrapport  is te vinden op de website van de Gedragscode.