Update evaluatie Gedragscode HO

Achter de schermen is hard gewerkt aan de evaluatie van de Gedragscode Hoger Onderwijs. update-1672353_1280De instellingen zijn geïnformeerd, en ook in de nieuwsbrief heeft de Landelijke Commissie (LC) aandacht besteed aan de evaluatie. Daarnaast heeft de ambtelijke werkgroep – bestaand uit vertegenwoordigers van de NRTO, VH en VSNU, alsmede het secretariaat van de LC – verscheidene keren online overleg gevoerd om te bepalen welke onderdelen van de Gedragscode dienen te worden geactualiseerd of herzien. Ook is een begin gemaakt met het aanpassen van de tekst van de Gedragscode. In de oorspronkelijke planning was voorzien om in maart 2021 een nieuwe versie van de Gedragscode vast te stellen. Vanwege efficiëntie overwegingen en de druk die het Coronavirus en de Brexit met zich meebrengen voor het hoger onderwijs is er voor gekozen deze tussentijdse wijziging niet door te voeren. Dit houdt in dat de tekst van de Gedragscode – als eindresultaat van de evaluatie – slechts een keer zal worden gewijzigd. De planning voor de evaluatie blijft voor het overige intact. Streven naar bestuurlijke vaststelling van de nieuwe tekst in maart 2022, met ingangsdatum 1 september 2022. De komende maanden worden door de werkgroep gebruikt om de tekst van de Gedragscode verder te herzien en het tweede deel van de evaluatie dat ziet op de onderlinge verhoudingen tussen de bij de Gedragscode betrokken partijen vorm te geven. Voor een overzicht van de evaluatieprocedure wordt verwezen naar de brief die de LC naar uw onderwijsinstelling heeft verstuurd en het bericht ‘Evaluatie Gedragscode HO‘.

Voor vragen over de evaluatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de LC, ofwel de verantwoordelijke beleidsadviseur van uw koepelorganisatie.