Periodiek onderzoek informatievoorziening

Ieder jaar voert de Landelijke Commissie Gedragscode (LCG) een onderzoek uit naar de kwaliteit van de informatievoorziening op de websites van zes onderwijsinstellingen die de Gedragscode ondertekend hebben. Gelet op de zorgplicht vanuit de onderwijsinstellingen acht de LCG het in samenspraak met de koepelorganisaties VH, UNL en NRTO van belang jaarlijks te onderzoeken in hoeverre de onderwijsinstellingen de informatievoorziening op orde hebben. Het onderzoek richt zich op de informatievoorziening die vanuit de Gedragscode gezien belangrijk is voor de internationale student, zoals de toegankelijkheid van de website, de vindbaarheid van de Gedragscode, het onderwijsaanbod, de accreditatie van het onderwijs en tot slot de informatie over aangeboden diensten zoals begeleiding in het vinden van huisvesting en het inschrijven bij de gemeente. Voor een zo objectief mogelijke beoordeling wordt de informatievoorziening getoetst aan vooraf opgestelde kaders.

Ten tijde van het uitkomen van deze nieuwsbrief worden de laatste aanpassingen doorgevoerd in het rapport behorende bij het periodieke onderzoek. Het rapport wordt binnenkort beschikbaar gesteld op de website www.internationalstudy.nl. De algemene bevindingen liggen in lijn met de voorgaande onderzoeken. De LCG wil u op deze plaats al graag meenemen in de voorlopige aanbevelingen volgend uit het onderzoek, zodat u met in achtneming van deze aanbevelingen een kritische blik kunt werpen op de website van uw eigen onderwijsinstelling.

  • Breng helder in beeld of het opleidingsaanbod toegankelijk is voor internationale studenten en in welke taal het onderwijs is.

Van alle onderzochte websites wordt bijna alle informatie ook (of alleen maar) in het Engels aangeboden. Hierdoor vertroebelen echter de verschillen in het onderwijsaanbod voor Nederlandse en voor internationale studenten. Een volledige informatievoorziening in het Engels doet vermoeden dat alles toegankelijk is voor iedereen, terwijl die aanname niet altijd correct zal zijn. Een heldere aanduiding in welke taal de opleiding wordt verzorgd voorkomt misverstanden.

  • Wees consequent in de naamvoering van instelling en onderwijsaanbod.
    Bij het vergelijken van het onderwijsaanbod zoals gepresenteerd op de websites van de onderwijsinstellingen met de informatie op de website van Study in NL, de NVAO en in het CROHO, is het soms lastig of onmogelijk om een instelling of programma terug te vinden. Het consequent gebruiken van één aanduiding, of dit nu in het Engels of in het Nederlands is, zal tot veel verbetering leiden. De websitebezoeker zal de geboden informatie hoger inschatten op betrouwbaarheid als deze bij de verschillende bronnen gelijkluidend is.

  • Verbeter de huidige informatie over de accreditatie door per opleiding (programma) duidelijk de accreditatiestatus te vermelden.

Veel van de onderzochte websites bieden in algemene zin informatie over accrediteren en de NVAO aan. Dat is een hele goede start, maar geeft de websitebezoeker nog geen houvast over de accreditatiestatus van specifieke opleidingen. Deze duidelijkheid kan wel gegeven worden door de status, eventueel aangevuld met de accreditatiecode (ISAT nummer), expliciet bij de opleiding zelf te plaatsen.

  • Plaats de voor de internationale student relevante informatie op een logische, goed vindbare locatie op de website.

Deze aanbeveling lijkt wellicht een open deur: geldt dit immers niet voor alle relevante informatie? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk ‘ja’. In het kader van het onderzoek is echter specifiek gekeken naar de zorgplicht die onderwijsinstellingen hebben op het gebied van informatievoorziening aan internationale studenten, met name voor wat betreft enkele extra relevante onderwerpen. In diverse gevallen werd de informatie pas na veelvuldig doorklikken, in een footer of bijvoorbeeld in het gedeelte voor medewerkers aangetroffen. Gelukkig zijn er tijdens het onderzoek ook zeer veel best practices gevonden, die als voorbeeld en ter inspiratie kunnen dienen.

  • Zet de klachtenprocedures voor (internationale) studenten op de website.

Hetgeen bij punt 4 wordt aanbevolen, geldt evenzo voor de klachtenprocedures. In een enkel geval is in het geheel geen informatie over klachtenprocedures aangetroffen.

  • Bied naast informatie over het eigen onderwijsaanbod ook informatie over het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs (inclusief te behalen graden).

Hoewel op alle websites informatie over het geboden onderwijs te vinden is, zal het menig websitebezoeker helpen als kort het stelsel van hoger onderwijs in Nederland, inclusief te behalen graden en aanduidingen, toegelicht wordt. Het zal dan gemakkelijker zijn een bepaalde opleiding correct te plaatsen en te bepalen of het inderdaad de opleiding is die bij het beoogde loopbaanperspectief past.

  • Vermeld duidelijk of bepaalde diensten door de onderwijsinstelling geleverd (kunnen) worden en wat de kosten zijn.

Er kan heel veel informatie over allerhande relevante, praktische zaken gevonden worden. Er kan gedacht worden aan informatie over het openen van een bankrekening, het afsluiten van een zorgverzekering of het werken naast je studie. Deze informatie is over het algemeen zeer goed vindbaar en overzichtelijk geclusterd in ‘thema-blokken’. Er worden handige tips gegeven, nuttige documenten aangeboden en veel verwezen naar relevante instanties en websites. Ook is er vaak een loket beschikbaar waar aangeklopt kan worden voor hulp.

  • Plaats duidelijke informatie over huisvesting en daarmee samenhangende problemen prominent op de website.

Alle websites geven informatie over het wonen in de omgeving van de opleiding, soms zelfs met allerlei leuke (toeristische) tips. Maar dat het extreem lastig is om woonruimte te vinden en dat het starten met een opleiding in Nederland zonder te kunnen beschikken over een verblijfsplaats tot grote problemen, veel stress en hoge kosten kan leiden, wordt nauwelijks expliciet vermeld. Alleen al ter bescherming van de internationale student moet de informatie hierover ‘van het scherm afspatten’.

De LCG hoopt dat u met deze aanbevelingen in de hand de website van uw onderwijsinstelling vollediger ofwel beter begrijpelijk kunt maken, opdat de (aankomende) internationale student zich goed geïnformeerd voelt voordat hij/zij naar Nederland komt om te gaan studeren. Uit verschillende onderzoeken als de Annual International Student Survey en de Factsheet van de Inspectie van het Onderwijs blijkt bij herhaling dat de informatie nog altijd tekort schiet. Studenten voelen zich over het algemeen onvoldoende geïnformeerd. Dat is jammer, de LCG hoopt u dan ook op met haar onderzoeken op een laagdrempelige manier te kunnen bewegen om eens een kritische blik te werpen op de website van uw eigen onderwijsinstelling.

laptop-g77b5be21f_1920