Het belang van een goede informatievoorziening

In april van dit jaar heeft de Landelijke Commissie haar bevindingen gepubliceerd van twee onderzoeken, uitgevoerd naar de informatievoorziening aan de internationale student. In het eerste onderzoek is onderzocht hoe de onderwijsinstellingen de internationale studenten informeren over het onderwijsaanbod. In het tweede hierop volgende onderzoek is onderzocht hoe de onderwijsinstellingen de studenten informeren over de kwaliteit c.q. de accreditatie van het onderwijsaanbod.

De koepelorganisatie van particulier onderwijs (de NRTO) heeft met interesse de beide rapporten gelezen en heeft de Commissie de volgende reactie toegestuurd:

De NRTO onderstreept het belang van goede informatievoorziening over het onderwijsaanbod en de bijbehorende accreditaties. De informatie die instellingen aan hun Nederlandse en internationale (potentiële) studenten verstrekken, dient correct en transparant te zijn. Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders hanteert de NRTO ook een eigen gedragscode. Transparante communicatie heeft hierin een belangrijke plek. Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO, deze gedragscode onderschrijven én waar van de toepassing de Gedragscode Internationale student onderschrijven, kunnen lid van de NRTO worden. Een Commissie van kwaliteitshandhaving houdt toezicht. Specifiek met oog op internationale accreditaties acht de NRTO het net als de Landelijke Commissie van belang om met elkaar in gesprek te gaan over adequate informatievoorziening aan de internationale studenten in geval het onderwijsaanbod niet geaccrediteerd is door de NVAO.

De Landelijke Commissie benadrukt het belang van een volledige en eenduidige informatievoorziening over het onderwijsaanbod. De Commissie is hoopvol dat deze beide onderzoeken daaraan een bijdrage leveren, zowel in het belang van de internationale studenten als van Nederland, als aantrekkelijk studiebestemming.