Evaluatie Gedragscode Hoger Onderwijs: aanbevelingen van Victor Rutgers

Op het moment van schrijven wordt de tekst en werking van de Gedragscode Hoger Onderwijs herzien. Onderdeel van de evaluatie zijn tevens de onderlinge verhoudingen tussen en de rollen van de Commissie, het secretariaat en de koepelorganisaties, alsmede van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De opdracht voor dit gedeelte van de evaluatie is belegd bij een onafhankelijk adviseur, te weten Victor Rutgers.

Het advies is op 12 januari 2022 vastgesteld en bekrachtigd door het onlangs geïnstitutionaliseerde directeurenoverleg, waarin de directeuren van de koepelorganisaties participeren en de voorzitter van de Commissie Paul Rullmann. De doelstellingen van het adviestraject en een overzicht van de aanbevelingen zoals geformuleerd door Rutgers vindt u hier.

 

Blanke Man, 3D Model, Geïsoleerd, 3D, Model