Nieuw onderzoeksrapport: periodiek onderzoek informatievoorziening 2018

In de eerste maanden van 2018 heeft de Landelijke Commissie een onderzoek uitgevoerd naar de informatievoorziening op de websites van de onderwijsinstellingen. Het rapport is beschikbaar gesteld op de website van de Gedragscode. Vorig jaar is met de koepelorganisaties (NRTO, VH en VSNU) naar aanleiding van twee rapporten van de Commissie betreffende de informatievoorziening over het onderwijsaanbod en de accreditatie van het onderwijsaanbod afgesproken dat de Commissie ieder jaar een onderzoek uitvoert naar de websites van een selectie van onderwijsinstellingen. Met deze onderzoeken wenst de Commissie een bijdrage te leveren aan een juiste informatievoorziening aan de internationale student. De websites van de instellingen zijn het eerste, en een laagdrempelig, informatiekanaal dat aan een internationale student ter beschikking staat in zijn thuisland.

De Commissie heeft onderzoek gedaan naar de websites van zes instellingen, te weten: de Hanzehogeschool, de Haagse Hogeschool, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, Webster University en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Naast dat de informatievoorziening over het onderwijsaanbod en de accreditatie van de opleidingen is onderzocht, is ook de informatie over de huisvesting betrokken in het onderzoek en heeft de Commissie gekeken of de instellingen zich in hun naamgeving op de juiste wijze bekend maken waar het gaat om het onderscheid tussen universities en universities of applied sciences. Tot slot is nagegaan of op de websites van de betreffende instellingen informatie is opgenomen over de Gedragscode en de in de Gedragscode opgenomen klachtenprocedure voor internationale studenten. De Commissie heeft de bovengenoemde thema’s vertaald in normenkader waarin de artikelen van de Gedragscode zijn vertaald in gesloten vragen, zie hieronder.

Normenkader Gedragscode

Algemene bevindingen
Het onderwijsaanbod op de websites van de instellingen wordt over het algemeen op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Het aanbod is eenvoudig vindbaar en de informatie komt betrouwbaar over. Sommige instellingen vermelden ook het CROHOnummer, wat het controleren op accreditatie vereenvoudigd. De geselecteerde instellingen communiceren in hun naamgeving duidelijk over het karakter van de instelling – university of university of applied sciences. De informatie over huisvesting is over het algemeen op orde. Waardevol is dat sommige instellingen studenten ook waarschuwen voor de moeilijkheden bij het vinden van een kamer. Dat zou wat de Commissie betreft standaard onderdeel van de informatievoorziening mogen zijn. De Commissie vindt het van groot belang dat studenten van te voren goed beseffen wat de risico’s zijn en dat ze tijdig moeten beginnen met het zoeken naar huisvesting.

Bij een groot deel van de instellingen voldoet de informatievoorziening over de Gedragscode niet aan de norm. Niet alleen ontbreekt veelal de (actuele) tekst van de Gedragscode, ook is er sprake van verouderde informatie, links en brochures. Opvallend is dat in dit verband ook vaak informatie ontbreekt over de klachtenprocedure voor internationale studenten die in de Gedragscode is opgenomen. De Commissie doet bij deze dan ook het dringende verzoek om dit te controleren.

De bevindingen zijn voorgelegd aan de desbetreffende instellingen. De Commissie waardeert de positieve reacties van de instellingen. Het merendeel van de bevindingen is snel opgepakt en heeft geleid tot aanpassingen van informatie op de websites.

Vervolg
De Commissie vraagt hierbij aandacht voor een zorgvuldige informatievoorziening over het onderwijsaanbod. Van belang is dat voor een (internationale) student duidelijk is wat dat aanbod inhoudt en dat deze informatie eenduidig wordt gepresenteerd. De Commissie vindt het van belang dat ook de informatie die aan Studyfinder wordt aangeleverd overeenstemt met de informatie op de eigen website van de instelling. Dit vergemakkelijkt het zoeken voor de student en voorkomt verwarring. Dit geldt met name voor de naamgeving van opleidingen, maar ook de hoeveelheid opleidingen die wordt gepresenteerd. De Commissie roept de instellingen hierbij op de verschillen te verkleinen en actief zorg te dragen voor een gelijkluidend onderwijsaanbod.

Tot slot zal de Commissie begin 2019 op eenzelfde wijze een onderzoek uitvoeren naar de informatievoorziening op de websites van een selectie van zes instellingen. Eventuele thematiek die op dat moment speelt kan indien wenselijk worden meegenomen in het onderzoek, zoals dat ook gedaan is met de informatievoorziening over de huisvesting. Wilt u weten of uw onderwijsinstelling voldoet aan de vereisten betreffende de informatievoorziening? Leg dan eens het normenkader naast de website van uw instelling.

Wilt u meer lezen over de bevindingen van de Commissie? Het rapport vindt u hier.