Gepubliceerd onderzoeksrapport: periodiek onderzoek informatievoorziening

De Landelijke Commissie vindt het belangrijk dat internationale studenten zo volledig mogelijk geïnformeerd worden voor zij naar Nederland komen om te studeren. Op deze manier kan de student een juiste keuze voor Nederland, de onderwijsinstelling en de specifieke opleiding maken. Om deze reden doet de Commissie ieder jaar onderzoek naar de informatievoorziening aan de internationale student via de websites van een zestal in het register van de Gedragscode opgenomen onderwijsinstellingen. De geselecteerde instellingen zijn dit jaar Driestar hogeschool, Inholland hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven, Global School for Entrepreneurship en Webster University Leiden. Het onderzoek richt zich op de informatievoorziening die vanuit de Gedragscode gezien belangrijk is voor de internationale student, zoals de toegankelijkheid van de website, de vindbaarheid van de Gedragscode, het onderwijsaanbod, de accreditatie van het onderwijs en tot slot de informatie over aangeboden diensten zoals begeleiding in het vinden van huisvesting en het inschrijven bij de gemeente. De informatie wordt ieder jaar aan de hand van een normenkader getoetst. U kunt het onderzoeksrapport hier vinden.

Net als vorig jaar heeft de Commissie ook gekeken naar de informatievoorziening rondom corona. Alhoewel de informatievoorziening hierover niet expliciet blijkt uit de Gedragscode, is de Commissie van mening dat informatie over een bijzondere omstandigheid zoals corona essentieel is voor de internationale student om een goed beeld te kunnen vormen van de situatie in Nederland. De Commissie ziet dit dan ook als een onderdeel van de zorgplicht. Toch is uit dit onderzoek gebleken dat niet alle onderwijsinstellingen actuele informatie verstrekken over corona. Een vertaling van de richtlijnen en maatregelen van de overheid naar de lokale situatie bij de onderwijsinstelling kan de student helpen zich goed voor te bereiden.

Het rapport heeft geleid tot een aantal aanbevelingen en een aantal best practices. De aanbevelingen zijn als volgt:

1. Zorg dat links naar interne delen van de website of naar externe websites werken
Het verdient aanbeveling dat de onderwijsinstellingen hun websites hier met enige regelmaat op controleren

2. Cluster bij elkaar horende belangrijke informatie zodat de student niet hoeft te zoeken op de websitetegels informatie
Het valt op dat informatie vaak op verschillende plaatsen op de website weergegeven wordt. De Commissie beveelt aan informatie, zoals informatie over de diensten die de onderwijsinstelling aanbiedt, te clusteren. Een mogelijkheid is om een bepaald deel van de website in te richten met thematische tegels die verwijzen naar de belangrijke onderwerpen. Een goed voorbeeld is te vinden op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam. Bron:  https://vu.nl/en/education/bachelor

3. Bied volledige informatie over de onderwerpen zoals omschreven in de Gedragscode aan, en niet van slechts een selectie hiervan
Het is in het onderzoek gebleken dat niet alle onderwijsinstellingen volledig zijn in de informatievoorziening over de in de Gedragscode voorgeschreven onderwerpen. Een goede manier om de student te informeren is door het gebruik van een stappenplan. Een goed voorbeeld is te vinden op de website van Inholland.
informatie overzicht

Bronhttps://www.inholland.nl/inhollandcom/frequently-asked-questions/full-time-international-student/

4. Plaats (informatie over) de interne klachtenprocedure van de onderwijsinstelling en de Gedragscode op de website
Het verdient aanbeveling informatie over de interne klachtenprocedure en de Gedragscode niet alleen beschikbaar, maar ook eenvoudig vindbaar te maken op de website. Door de twee filmpjes die beschikbaar zijn op de website van de Gedragscode op uw website te plaatsen kunt u de Gedragscode op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengen bij uw studenten. Op de website van Driestar is een duidelijke uitleg van de Gedragscode geplaatst.

5. Geef duidelijk weer wat de accreditatiestatus van de onderwijsinstelling en opleiding is
Het is voor de (internationale) student belangrijk om te weten of een onderwijsinstelling of opleiding geaccrediteerd is. Het ontbreken van accreditatie kan met het oog op de graadverlening grote gevolgen hebben voor de toekomst van de student. Het verdient aanbeveling deze informatie correct weer te geven, zodat de internationale student volledig en juist geïnformeerd wordt. Een goed voorbeeld is op de website van Inholland te vinden.

6. Wees consistent in de benaming en het aanbod van de opleidingen, inclusief het aanbod op Study in Holland
Onduidelijkheden in het onderwijsaanbod, hetzij door inconsequenties in naamgeving, hetzij door een onzuivere weergave van het daadwerkelijke aanbod, kunnen verwarring en onnodig zoeken voor de internationale student opleveren. Het verdient aanbeveling hier consequent in te zijn zodat de student een duidelijk beeld heeft van de opleiding die hij/zij gaat volgen.

7. Wees volledig in informatievoorziening over bijzondere omstandigheden
Het verdient aanbeveling goed in te spelen op bijzondere omstandigheden zoals Corona, opdat de student goed is voorbereid op de komst naar Nederland. Goede voorbeelden zijn te vinden op de websites van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven.

TUe roadmap
Bron:  https://assets.tue.nl/fileadmin/content/%2ACorona/Roadmap%20corona%20measures%20TUe%2015%20juli%20Eng.pdf

De Commissie nodigt alle onderwijsinstellingen uit om kritisch naar hun eigen websites te kijken en de websites te toetsen aan de aanbevelingen. De genoemde voorbeelden en de in het rapport genoemde best practices kunnen hierbij als geschikte voorbeelden gebruikt worden. Voor het volgende periodieke onderzoek heeft de Commissie de wens om het studentenperspectief duidelijker in het onderzoek te betrekken door een aantal internationale studenten voor het onderzoek te consulteren. De vraag is immers hoe de informatie over het onderwijsaanbod op studenten overkomt, waarbij geldt dat de studenten veelal niet bekend zijn met het Nederlandse hoger onderwijssysteem.